Projekty UE

PIKTOR SZLASKI I SOBCZAK SPÓŁKA JAWNA
informuje, że realizacja projektu nr WND-POIG.08.02.00-10-137/13,

pt. „Wdrożenie systemu B2B w elektronicznej wymianie danych
w przedsiębiorstwie PIKTOR SZLASKI I SOBCZAK SPÓŁKA JAWNA”

jest współfinansowana ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 

Drukarnia i Wydawnictwo „PIKTOR" s.c. Dariusz Szlaski i Piotr Sobczak realizuje projekt
„Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Piktor poprzez rozbudowę parku maszynowego”

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,
Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działania III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
Konkursu: RPLD.03.02.00-15/11,
Nr i data złożenia wniosku o dofinansowanie: WND-RPLD.03.02.00-00-095/11, złożony w dniu 14-07-2011r.      

W dniu 2010-04-09 nastąpiło podpisanie umowy.

Drukarnia i Wydawnictwo „PIKTOR" s.c. Dariusz Szlaski i Piotr Sobczak realizuje projekt

„Uruchomienie usług on-line w firmie „PIKTOR" w oparciu o nowoczesne narzędzia ICT"

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne, Działanie: IV.3 E-technologie dla przedsiębiorstw.

Zakładana wartość projektu wynosi 517 922,00 PLN, w tym 294 980,00 PLN to środki z EFRR.

Projekt zakłada zakłada wsparcie firmy w zakresie inwestycji obejmującej zakup technologii komunikacyjno-informatycznych do świadczenia najwyższej jakości usług oraz zarządzania firmą i komunikacji on-line.

Cel projektu zapewnienie potencjału potrzebnego do świadczenia usług on-line.

Dane firmy

PIKTOR Szlaski i Sobczak Spółka Jawna

ul. Tomaszowska 27

93-231 Łódź

NIP 7262529923

Regon 100166068

Drukarnia cyfrowa Łódź - godna zaufania

Go to top